Actualment, tots els dispositius de tancament i cobriment d’embornals, pous de registre i arquetes d’inspecció que vagin a ser instal·lats en àrees sotmeses a circulació han de complir amb la norma UNE EN 124. Per aquest motiu, és fonamental comprovar que els productes compleixen amb la normativa i que són adequats per a les necessitats a l’hora d’adquirir-los.

Les classes, concepte clau

 

clases norma une en 124Aquesta normativa europea estableix una classificació segons l’ús que se’ls vagi a donar als productes. Existeixen sis classes, compostes per una lletra i un nombre. La primera, l’A – 15, engloba als productes utilitzats en zones verdes, de pas de vianants i ciclistes.

Les restants, de la B a la F, classifiquen els productes segons les càrregues de trencament:

B – 125: per a zones per als vianants i voreres, amb una càrrega de trencament de fins a 12,5 T.

C – 250: per a vorals i aparcaments, amb una càrrega de trencament de fins a 25 T.

D – 400: per a circulació normal i pesada, amb una càrrega de trencament de fins a 40 T.

E – 600: per a zones que hagin de suportar una elevada càrrega de rodadura, com les portuàries, amb una càrrega de trencament de fins a 60 T.

F – 900: per a aeroports, amb una càrrega de trencament de fins a 90 T.

Què s’ofereix

ots els nostres productes compleixen amb la normativa exigida, i especifiquem la classe a la qual pertany cada producte, tant als nostres catàlegs impresos com al catàleg virtual de productes Fábregas. A la web, a més d’incloure aquesta especificació en la fitxa de cada producte, tenim establert un filtre que permet visualitzar tan sol aquells que pertanyen a la classe que es necessiti.

Mitjançant els nostres catàlegs, per tant, pretenem agilitar i facilitar la cerca dels productes que la seva empresa necessita, amb la seguretat de saber si s’està adquirint el producte adequat a les necessitats i acceptat per la normativa europea.