D-17-D400

Tapa 580×580 mm i marc 640×640 mm. amb una alçada de 75 mm hidràulica en fosa dúctil per a 40 TN. de càrrega de trencament. compleix norma UNE-EN 124 classe D-400..