D-19-2-B125

Tapa 920×920 mm i marc 1000×1000 mm. amb una alçada de 60 mm hidràulica en fosa dúctil per 12,5 TN. de càrrega de trencament. compleix norma UNE-EN 124 classe B-125.