Productes fundició per a obra civil segons norma UNE-EN-124

Actualment, tots els dispositius de tancament i cobriment d’embornals, pous de registre i arquetes d’inspecció que vagin a ser instal·lats en àrees sotmeses a circulació han de complir amb la norma UNE EN 124. Per aquest motiu, és fonamental comprovar que els productes compleixen amb la normativa i que són adequats per a les necessitats a l’hora d’adquirir-los.

A-15
Zona de vianants, ciclistes o espais verds.
B-125
Càrrega de trencament 12,5 T,
per zones de vianants i voreres.
Veure selecció
C-250
Càrrega de trencament 25 T, per a zones de vorals i aparcaments.
Veure selecció
D-400
Càrrega de trencament 40 T, per a zones de circulació pesada i normal.
Veure selecció
E-600
Càrrega de trencament 60 T, per a zones especials d'elevades càrregues de rodament, port.
Veure selecció
F-900
Càrrega de trencament 90 T, per aeroports.
Veure selecció